logo

g52.jpg

Câu Hỏi Thường Gặp

Trang chủ > Hỗ Trợ > Câu Hỏi Thường Gặp

Cách để cài đặt thông số thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Danh sách->Thiết bị điều khiển->Nhấp chọn nút cài đặt hoặc nhấn đúp chuộc vào thiết bị đích để cài đặt

图片1.png

图片2.png


2)Kiểm tra "tôi đã đọc qua và đồng thuận với tuyên bố miễn trách nhiệm " và nhấn xác nhận.

 图片3.png

3)Cài đặt bộ biến tần

图片4.png


Cách để xóa thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->thiết bị->điều khiển->Nhấn đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

2-1.png


2)Chọn thiết bị đích->Xác nhận xóa

2-2.png

2-3.png


Phương pháp 2: Thông qua chi tiết máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->nhà máy->điều khiển->nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

2-4.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn thiết bị đích để xóa

2-5.png

3) Xác nhận xóa.

2-6.png


Cách để sửa thông tin người dùng

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Máy chủ cuối->Chọn máy chủ đích để điều chỉnh

3-1.png3-2.png

Cách để thêm người dùng trình duyệt

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->máy chủ cuối->nhấp đúp chuột vào máy chủ đích để mở chi tiết

4-1.png

2)Chi tiết máy chủ->Trình duyệt máy chủ hiện tại->nhấp để thêm

4-2.png

Cách để cài đặt thông số biến tần lưu trữ

1)Đăn nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Quản lý nhà máy->Nhấ đúp chuột vào nhà máy đích để mở trang chi tiết

5-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sác thiế bị->Bộ biến tần dự trữ->Chọn thiết bị đích để cài đặt

5-2.png

Cách để sửa thông tin nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển>Danh sách nhà máy->nhấp chọn nhà máy đích để điều chỉnh hoặc nhấp đúp chuột để mở chi tiết.

6-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Để biết thêm thông tin->nhấp để điều chỉnh

6-2.png6-3.png

Cách để quản lý thiết bị RF trong bộ ghi dữ liệu ShineLanBox

Phương pháp1: Cài đặt thông qua danh sách thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị-> nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

7-1.png

2)Chi tiết thiết bị->Tổng quan thông tin thiết bị->Nhấp vào ghép nối RF hoặc thiết bị RF

7-2.png

Phương pháp 2 Cài đặt thông qua danh sách nhà máy->Danh sách quản lý nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

7-3.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn bộ ghi dữ liệu đích và nhấp vào nút đặt

7-4.png

Cách để xem dữ liệu lịch sử thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

8-1.png

2)Chi tiết thiết bị-> Dữ liệu lịch sử

8-2.png

Phương pháp 2: Đăng nhập vào nền tảng ShineServer

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp để xem thiết bị

8-3.png

2) Mỏe nền tảng ShineServer->Danh sách thiết bị bảng điều khiển->Dữ liệu lịch sử

8-4.png8-5.png

Cách để cài thông tin nhà máy thông qua ShinePhone?

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý nhà máy->Danh sách nhà máy->Chi tiết nhà máy>Điều chỉnh nhà máy/Thêm dữ liệu đăng nhập/Xem nhà máy

9-1.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Danh sách thiết bị->Chi tiết thiết bị->Cài đặt/Điều chỉnh/Xóa/Xem thiết bị

9-3.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý người dùng/ Danh sách người dùng->Chi tiết người dùng->Điều chỉnh/Cài đặt lại mật khẩu/Xem người dùng

9-5.pngCách để cài đặt thông số thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Danh sách->Thiết bị điều khiển->Nhấp chọn nút cài đặt hoặc nhấn đúp chuộc vào thiết bị đích để cài đặt

图片1.png

图片2.png


2)Kiểm tra "tôi đã đọc qua và đồng thuận với tuyên bố miễn trách nhiệm " và nhấn xác nhận.

 图片3.png

3)Cài đặt bộ biến tần

图片4.png


Cách để xóa thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->thiết bị->điều khiển->Nhấn đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

2-1.png


2)Chọn thiết bị đích->Xác nhận xóa

2-2.png

2-3.png


Phương pháp 2: Thông qua chi tiết máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->nhà máy->điều khiển->nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

2-4.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn thiết bị đích để xóa

2-5.png

3) Xác nhận xóa.

2-6.png


Cách để sửa thông tin người dùng

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Máy chủ cuối->Chọn máy chủ đích để điều chỉnh

3-1.png3-2.png

Cách để thêm người dùng trình duyệt

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->máy chủ cuối->nhấp đúp chuột vào máy chủ đích để mở chi tiết

4-1.png

2)Chi tiết máy chủ->Trình duyệt máy chủ hiện tại->nhấp để thêm

4-2.png

Cách để cài đặt thông số biến tần lưu trữ

1)Đăn nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Quản lý nhà máy->Nhấ đúp chuột vào nhà máy đích để mở trang chi tiết

5-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sác thiế bị->Bộ biến tần dự trữ->Chọn thiết bị đích để cài đặt

5-2.png

Cách để sửa thông tin nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển>Danh sách nhà máy->nhấp chọn nhà máy đích để điều chỉnh hoặc nhấp đúp chuột để mở chi tiết.

6-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Để biết thêm thông tin->nhấp để điều chỉnh

6-2.png6-3.png

Cách để quản lý thiết bị RF trong bộ ghi dữ liệu ShineLanBox

Phương pháp1: Cài đặt thông qua danh sách thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị-> nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

7-1.png

2)Chi tiết thiết bị->Tổng quan thông tin thiết bị->Nhấp vào ghép nối RF hoặc thiết bị RF

7-2.png

Phương pháp 2 Cài đặt thông qua danh sách nhà máy->Danh sách quản lý nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

7-3.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn bộ ghi dữ liệu đích và nhấp vào nút đặt

7-4.png

Cách để xem dữ liệu lịch sử thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

8-1.png

2)Chi tiết thiết bị-> Dữ liệu lịch sử

8-2.png

Phương pháp 2: Đăng nhập vào nền tảng ShineServer

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp để xem thiết bị

8-3.png

2) Mỏe nền tảng ShineServer->Danh sách thiết bị bảng điều khiển->Dữ liệu lịch sử

8-4.png8-5.png

Cách để cài thông tin nhà máy thông qua ShinePhone?

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý nhà máy->Danh sách nhà máy->Chi tiết nhà máy>Điều chỉnh nhà máy/Thêm dữ liệu đăng nhập/Xem nhà máy

9-1.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Danh sách thiết bị->Chi tiết thiết bị->Cài đặt/Điều chỉnh/Xóa/Xem thiết bị

9-3.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý người dùng/ Danh sách người dùng->Chi tiết người dùng->Điều chỉnh/Cài đặt lại mật khẩu/Xem người dùng

9-5.pngCách để cài đặt thông số thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Danh sách->Thiết bị điều khiển->Nhấp chọn nút cài đặt hoặc nhấn đúp chuộc vào thiết bị đích để cài đặt

图片1.png

图片2.png


2)Kiểm tra "tôi đã đọc qua và đồng thuận với tuyên bố miễn trách nhiệm " và nhấn xác nhận.

 图片3.png

3)Cài đặt bộ biến tần

图片4.png


Cách để xóa thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->thiết bị->điều khiển->Nhấn đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

2-1.png


2)Chọn thiết bị đích->Xác nhận xóa

2-2.png

2-3.png


Phương pháp 2: Thông qua chi tiết máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->nhà máy->điều khiển->nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

2-4.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn thiết bị đích để xóa

2-5.png

3) Xác nhận xóa.

2-6.png


Cách để sửa thông tin người dùng

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Máy chủ cuối->Chọn máy chủ đích để điều chỉnh

3-1.png3-2.png

Cách để thêm người dùng trình duyệt

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->máy chủ cuối->nhấp đúp chuột vào máy chủ đích để mở chi tiết

4-1.png

2)Chi tiết máy chủ->Trình duyệt máy chủ hiện tại->nhấp để thêm

4-2.png

Cách để cài đặt thông số biến tần lưu trữ

1)Đăn nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Quản lý nhà máy->Nhấ đúp chuột vào nhà máy đích để mở trang chi tiết

5-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sác thiế bị->Bộ biến tần dự trữ->Chọn thiết bị đích để cài đặt

5-2.png

Cách để sửa thông tin nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển>Danh sách nhà máy->nhấp chọn nhà máy đích để điều chỉnh hoặc nhấp đúp chuột để mở chi tiết.

6-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Để biết thêm thông tin->nhấp để điều chỉnh

6-2.png6-3.png

Cách để quản lý thiết bị RF trong bộ ghi dữ liệu ShineLanBox

Phương pháp1: Cài đặt thông qua danh sách thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị-> nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

7-1.png

2)Chi tiết thiết bị->Tổng quan thông tin thiết bị->Nhấp vào ghép nối RF hoặc thiết bị RF

7-2.png

Phương pháp 2 Cài đặt thông qua danh sách nhà máy->Danh sách quản lý nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

7-3.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn bộ ghi dữ liệu đích và nhấp vào nút đặt

7-4.png

Cách để xem dữ liệu lịch sử thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

8-1.png

2)Chi tiết thiết bị-> Dữ liệu lịch sử

8-2.png

Phương pháp 2: Đăng nhập vào nền tảng ShineServer

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp để xem thiết bị

8-3.png

2) Mỏe nền tảng ShineServer->Danh sách thiết bị bảng điều khiển->Dữ liệu lịch sử

8-4.png8-5.png

Cách để cài thông tin nhà máy thông qua ShinePhone?

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý nhà máy->Danh sách nhà máy->Chi tiết nhà máy>Điều chỉnh nhà máy/Thêm dữ liệu đăng nhập/Xem nhà máy

9-1.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Danh sách thiết bị->Chi tiết thiết bị->Cài đặt/Điều chỉnh/Xóa/Xem thiết bị

9-3.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý người dùng/ Danh sách người dùng->Chi tiết người dùng->Điều chỉnh/Cài đặt lại mật khẩu/Xem người dùng

9-5.pngCách để cài đặt thông số thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Danh sách->Thiết bị điều khiển->Nhấp chọn nút cài đặt hoặc nhấn đúp chuộc vào thiết bị đích để cài đặt

图片1.png

图片2.png


2)Kiểm tra "tôi đã đọc qua và đồng thuận với tuyên bố miễn trách nhiệm " và nhấn xác nhận.

 图片3.png

3)Cài đặt bộ biến tần

图片4.png


Cách để xóa thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->thiết bị->điều khiển->Nhấn đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

2-1.png


2)Chọn thiết bị đích->Xác nhận xóa

2-2.png

2-3.png


Phương pháp 2: Thông qua chi tiết máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->nhà máy->điều khiển->nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

2-4.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn thiết bị đích để xóa

2-5.png

3) Xác nhận xóa.

2-6.png


Cách để sửa thông tin người dùng

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Máy chủ cuối->Chọn máy chủ đích để điều chỉnh

3-1.png3-2.png

Cách để thêm người dùng trình duyệt

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->máy chủ cuối->nhấp đúp chuột vào máy chủ đích để mở chi tiết

4-1.png

2)Chi tiết máy chủ->Trình duyệt máy chủ hiện tại->nhấp để thêm

4-2.png

Cách để cài đặt thông số biến tần lưu trữ

1)Đăn nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Quản lý nhà máy->Nhấ đúp chuột vào nhà máy đích để mở trang chi tiết

5-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sác thiế bị->Bộ biến tần dự trữ->Chọn thiết bị đích để cài đặt

5-2.png

Cách để sửa thông tin nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển>Danh sách nhà máy->nhấp chọn nhà máy đích để điều chỉnh hoặc nhấp đúp chuột để mở chi tiết.

6-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Để biết thêm thông tin->nhấp để điều chỉnh

6-2.png6-3.png

Cách để quản lý thiết bị RF trong bộ ghi dữ liệu ShineLanBox

Phương pháp1: Cài đặt thông qua danh sách thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị-> nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

7-1.png

2)Chi tiết thiết bị->Tổng quan thông tin thiết bị->Nhấp vào ghép nối RF hoặc thiết bị RF

7-2.png

Phương pháp 2 Cài đặt thông qua danh sách nhà máy->Danh sách quản lý nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

7-3.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn bộ ghi dữ liệu đích và nhấp vào nút đặt

7-4.png

Cách để xem dữ liệu lịch sử thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

8-1.png

2)Chi tiết thiết bị-> Dữ liệu lịch sử

8-2.png

Phương pháp 2: Đăng nhập vào nền tảng ShineServer

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp để xem thiết bị

8-3.png

2) Mỏe nền tảng ShineServer->Danh sách thiết bị bảng điều khiển->Dữ liệu lịch sử

8-4.png8-5.png

Cách để cài thông tin nhà máy thông qua ShinePhone?

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý nhà máy->Danh sách nhà máy->Chi tiết nhà máy>Điều chỉnh nhà máy/Thêm dữ liệu đăng nhập/Xem nhà máy

9-1.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Danh sách thiết bị->Chi tiết thiết bị->Cài đặt/Điều chỉnh/Xóa/Xem thiết bị

9-3.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý người dùng/ Danh sách người dùng->Chi tiết người dùng->Điều chỉnh/Cài đặt lại mật khẩu/Xem người dùng

9-5.pngCách để cài đặt thông số thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Danh sách->Thiết bị điều khiển->Nhấp chọn nút cài đặt hoặc nhấn đúp chuộc vào thiết bị đích để cài đặt

图片1.png

图片2.png


2)Kiểm tra "tôi đã đọc qua và đồng thuận với tuyên bố miễn trách nhiệm " và nhấn xác nhận.

 图片3.png

3)Cài đặt bộ biến tần

图片4.png


Cách để xóa thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->thiết bị->điều khiển->Nhấn đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

2-1.png


2)Chọn thiết bị đích->Xác nhận xóa

2-2.png

2-3.png


Phương pháp 2: Thông qua chi tiết máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->nhà máy->điều khiển->nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

2-4.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn thiết bị đích để xóa

2-5.png

3) Xác nhận xóa.

2-6.png


Cách để sửa thông tin người dùng

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Máy chủ cuối->Chọn máy chủ đích để điều chỉnh

3-1.png3-2.png

Cách để thêm người dùng trình duyệt

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->máy chủ cuối->nhấp đúp chuột vào máy chủ đích để mở chi tiết

4-1.png

2)Chi tiết máy chủ->Trình duyệt máy chủ hiện tại->nhấp để thêm

4-2.png

Cách để cài đặt thông số biến tần lưu trữ

1)Đăn nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Quản lý nhà máy->Nhấ đúp chuột vào nhà máy đích để mở trang chi tiết

5-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sác thiế bị->Bộ biến tần dự trữ->Chọn thiết bị đích để cài đặt

5-2.png

Cách để sửa thông tin nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển>Danh sách nhà máy->nhấp chọn nhà máy đích để điều chỉnh hoặc nhấp đúp chuột để mở chi tiết.

6-1.png

2)Chi tiết nhà máy->Để biết thêm thông tin->nhấp để điều chỉnh

6-2.png6-3.png

Cách để quản lý thiết bị RF trong bộ ghi dữ liệu ShineLanBox

Phương pháp1: Cài đặt thông qua danh sách thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị-> nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

7-1.png

2)Chi tiết thiết bị->Tổng quan thông tin thiết bị->Nhấp vào ghép nối RF hoặc thiết bị RF

7-2.png

Phương pháp 2 Cài đặt thông qua danh sách nhà máy->Danh sách quản lý nhà máy

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->Điều khiển->Danh sách nhà máy->Nhấp đúp chuột vào nhà máy đích để mở chi tiết.

7-3.png

2)Chi tiết nhà máy->Danh sách thiết bị->Chọn bộ ghi dữ liệu đích và nhấp vào nút đặt

7-4.png

Cách để xem dữ liệu lịch sử thiết bị

Phương pháp 1: Thông qua chi tiết thiết bị

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp đúp chuột vào thiết bị đích để mở chi tiết.

8-1.png

2)Chi tiết thiết bị-> Dữ liệu lịch sử

8-2.png

Phương pháp 2: Đăng nhập vào nền tảng ShineServer

1)Đăng nhập vào nền tảng OSS->điều khiển->danh sách thiết bị->nhấp để xem thiết bị

8-3.png

2) Mỏe nền tảng ShineServer->Danh sách thiết bị bảng điều khiển->Dữ liệu lịch sử

8-4.png8-5.png

Cách để cài thông tin nhà máy thông qua ShinePhone?

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý nhà máy->Danh sách nhà máy->Chi tiết nhà máy>Điều chỉnh nhà máy/Thêm dữ liệu đăng nhập/Xem nhà máy

9-1.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Danh sách thiết bị->Chi tiết thiết bị->Cài đặt/Điều chỉnh/Xóa/Xem thiết bị

9-3.png

Đăng nhập ứng dụng ShinePhone->Quản lý người dùng/ Danh sách người dùng->Chi tiết người dùng->Điều chỉnh/Cài đặt lại mật khẩu/Xem người dùng

9-5.png1

Chuyển đến
ĐĂNG KÝ THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký ngay!

Đăng ký

Đăng ký thư điện tử Growatt

Nhập thông tin chi tiết của bạn dưới đây để nhận thông tin

*Nhập mã xác thực:

code
THEO CHÚNG TÔI

© Mọi quyền năng lượng mới Growatt được giữ gìn